Prijava

Kako funkcionišemo?

Fondacija Jato ostvaruje svoje delovanje preko jasno definisanih projekata koji se realizuju u Srbiji. U ovom trenutku omogućeno je doniranje finansijskih sredstava, dok je organizacija pro bono rada planirana u kasnijoj fazi.

Projekte realizujemo u saradnji sa partnerskim organizacijama u Srbiji koje poseduju potrebnu infrastrukturu i u koje imamo poverenja. One organizuju, nadgledaju i daju podršku efikasnoj realizaciji projekata na terenu.

Svaki donator, u okviru Jata, ima mogućnost da predloži projekat Upravnom odboru Fondacije preko svog naloga na našem sajtu. Upravni odbor proverava da li su predloženi projekti u skladu sa Statutom i zakonom, da li su izvodljivi, da li je procena troškova realna i da li su potrebno vreme i sredstva primereni mogućnostima Jata. Privremeno, Upravni odbor vrši i odabir projekata koji će se finansirati. Ovaj način biranja trajaće samo dok se ne steknu tehnički uslovi da svi donatori direktno na sajtu Fondacije mogu da vrše njihov izbor glasanjem. Broj trenutno aktivnih projekata određen je dinamikom priliva novca od donacija.

Donacije se vrše uplatom sredstava na bankovni račun Fondacije Jato. Prispele donacije očitavaju se najmanje jednom mesečno i postaju vidljive na donatorskim nalozima na sajtu.

Svoje donacije uplaćene tokom tekućeg meseca donatori mogu usmeravati na aktivne projekte, podešavanjem procenata putem klizača na svojim nalozima. Na osnovu stanja klizača, mesečna uplata ili njen deo, automatski se raspodeljuje po projektima trenutno otvorenim za donacije. Raspodelu svih preostalih, neusmerenih sredstava vrši Upravni odbor jednom mesečno, shodno trenutnoj situaciji i potrebama projekata. Gomilanje neraspoređenih donacija na donatorskom nalogu nije moguće.

Nakon prikupljene potrebne sume, Fondacija Jato uplaćuje donirana sredstva krajnjem korisniku preko partnerske organizacije u Srbiji. Krajnji korisnik, u saradnji sa partnerskom organizacijom, vraća izveštaj o napretku realizacije projekta.

Fondacija Jato promoviše praksu transparentnosti, kao i praksu korektnog i odgovornog poslovanja. U skladu sa tim, svaki donator ima uvid u kompletno finansijsko stanje organizacije, može da prati kretanje svojih donacija, detalje o svakom projektu, njegov napredak ili stagniranje, kao i finansijske izveštaje projekata, ličnih donacija i stanja organizacije.

O napretku rada same organizacije i projektima, donatore i širu javnost informišemo vestima na ovom sajtu, kao i biltenima koje redovno šaljemo.